مدیران بنیاد فرهنگی هنری رودکی

مدیران بنیاد فرهنگی هنری رودکی 

مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی

معاونت برنامه ریزی و توسعه فعالیت های هنری

معاونت اداری و مالی

معاونت تولید، هنر و آموزش

روابط عمومی و امور بین‌الملل

مدیرامور مالی

پشتیبانی و خدمات

اداری و رفاهی بنیاد رودکی

مدیریت سیستم ها و بودجه

امور فرهنگی پژوهشی و آموزشی

تالار وحدت

تالار رودکی

تالارهای حافظ و فردوسی و مرکز تولید صنایع هنری