هیات مدیره

هیات مدیره بنیاد از سه عضو تشکیل می شود که با پیشنهاد رئیس هیأت امنا و تصویب هیأت امنا برای مدت دو سال انتخاب می شوند.
وظایف هیأت مدیره در اساسنامه بنیاد شامل حفظ مصالح و منافع بنیاد، بررسی و تشکیلات و نمودارهای سازمانی و آیین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و برنامه¬های جذب نیروی انسانی و پیشنهاد آن به هیأت امنا، بررسی، پیشنهاد و تصویب انعقاد هرگونه قرارداد در حد اعتبارات و وظایف پیش بینی شده، بررسی و تأیید گزارش های مالی، حساب و صورت های مالی سالانه جهت طرح در هیأت امنا، افتتاح حساب در بانک ها و مؤسسات اعتباری به نام بنیاد، بررسی و تصویب اخذ تسهیلات و انواع مشارکت ها به پیشنهاد مدیرعامل و ارائه صورت های مالی سالانه بنیاد به هیأت امنا است.

مدیرعامل بنیاد رودکی از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن توسط هیأت مدیره انتخاب و با حکم رئیس هیأت امنا به مدت دو سال منصوب می‌شود.

 

نام: مرتضی

نام خوانوادگی: کاظمی

سمت: رئیس هیـأت مدیره

تاریخ انتصاب:  1398/6/17

تلفن تماس: 66753960

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

نام: ابوالقاسم

نام خوانوادگی: ایرجی کجوری

سمت: عضو هیـأت مدیره

تاریخ انتصاب: 1398/6/17

تلفن تماس: 66753960

رزومه:

 

                              

 

              

 

 

 

   

   

 

 

 

 

نام: علی

نام خوانوادگی: غیاثی ندوشن

سمت: عضو هیـأت مدیره

تاریخ انتصاب: 1398/6/17

تلفن تماس: 66753960