اعضای هیات مدیره

ابوالقاسم ايرجي كجوري 

تحصیلات: 

لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران

فوق ليسانس مديريت اجرايي از سازمان مديريت صنعتي.

سوابق شغلي :
عضو هيات مديره بنياد فرهنگي و هنري رودكي ( از ارديبهشت ٩٥ تاكنون )
٢- عضو هيات مديره صندوق اعتباري نويسندگان و هنرمندان و روزنامه نگاران.( بهمن ٩٢ تا كنون )
٣- رييس هيات مديره شركت توسعه گردشگري ( از مهرماه ١٣٩٢ تا كنون )
٤- مديرعامل كانون جهانگردي و اتومبيل راني ( از دي ماه ١٣٩٢ لغايت دي ماه ١٣٩٤ )

٥- مدير امور منابع انساني و پشتيباني و مدير امور برنامه ريزي بانك توسعه صادرات ايران ( مهر ٨٥ تا دي ٨٨)
٦- معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ( معاون اداري و مالي ، طرح و برنامه ، برنامه ريزي و توسعه ) ( شهريور ٧٦ تا مهر ٨٥ )
٧- مديركل مركز آمار و برنامه ريزي پژوهش هاي فرهنگي و هنري - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. ( ٧٤و ٧٥ تا شهريور ٧٦ )
٨- مشاور معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ( سال هاي ٧٠ تا ٧٤ )
٩- دبير شوراي برنامه ريزي بخش فرهنگ و كميته هاي تخصصي آن در زمان تدوين و تهيه لايحه برنامه سوم و چهارم توسعه كشور.
١٠- عضو هيات موسس ، هيات امنا يا هيات مديره تعدادي از موسسات فرهنگي وهنري. ( سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، موسسه خانه كتاب ايران ، موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران ، مركز پژوهش و نشر آثار مكتوب ايراني و اسلامي ، كانون جهانگردي و اتومبيل راني ، موسسه رسانه هاي تصويري ، صندوق نويسندگان ، هنرمندان و روزنامه نگاران ، . . . ) طي سال هاي ١٣٧١ تا ١٣٨٥.