مدیر امور مالی

 

 

 

سید محمد عمرانی

ذیحساب طرح و مدیر امور مالی

 

تلفن تماس: 66719516