معاونت برنامه ریزی و توسعه فعالیت های هنری

 

 

محمد محمدی

 معاون برنامه ریزی و توسعه فعالیت های هنری

شماره تماس: 3-66753962