معاونت اداری و مالی

 

 

 

علیرضا دباغی

معاون اداری و مالی

 
:شماره تماس ثابت 
66717079
66753960
آدرس ایمیل :
aedalt@yahoo.com