مدیران بنیاد فرهنگی هنری رودکی

مدیران بنیاد فرهنگی هنری رودکی

مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی

معاونت برنامه ریزی و توسعه فعالیت های هنری

ذیحساب و مدیرامور مالی

روابط عمومی و امور بین الملل

پشتیبانی و خدمات

اداری و رفاهی بنیاد رودکی

امور فرهنگی پژوهشی و آموزشی

تالار وحدت

تالار رودکی

تالارهای حافظ و فردوسی و مرکز تولید صنایع هنری