معاونت برنامه ریزی و توسعه فعالیت‌های هنری

حسن عمیدی

   معاون برنامه ریزی و توسعه فعالیت های هنری

شماره تماس:

۶۶۷۵۳۹۶۲

آدرس ایمیل:hasanamidi@yahoo.com