مدیرعامل

فعالیت‌های دوران مدیریت بنیاد فارس‌شناسی

 

- آماده سازی و انتشار56 عنوان کتاب و فصلنامه و نوشتن مقدمه برای آن ها

- برگزاری بیش از ده کنگره و همایش بین المللی

- برگزاری ده جلسه رونمایی از کتاب در حوزه فارس شناسی

- بر گزاری چهارده جلسه نقد و فصل کتاب فارس

- همکاری در برگزاری دهها نشست به مناسبت های مختلف

- همکاری در برگزاری ده ها نمایشگاه و جشنواره به مناسبت های مختلف

- راه اندازی و فعال سازی سه مرکز شهرستان شناسی استان فارس

- پیشنهاد سیزده طرح فرهنگی به کارگروه فرهنگی و اجتماعی استانداری فارس

- افتتاح گنجینه سکه های فارس