مدیرعامل

 مقالات

1-صفی پور، علی اکبر. فهرست اسناد وقف در سازمان اسناد ملی ایران. فصلنامه میراث جاویدان(1379)

2-وقف نامه ای ناشناخته از دوران اشغال تبریز توسط عثمانیان در سال 998ق.کتاب ماه تاریخ و جغرافیا «ویژه مطالعات صفوی».(1382)

3- وصیت نامه ی میرزا ابوالحسن خان ایلچی شیرازی. فصلنامه گنجینه اسناد (1383)

4-سندی از واکنش سلطان عثمانی در قبال الحاق گرجستان به روسیه(1198ق.). فصلنامه گنجینه اسناد(1385)

5-کاپیتولاسیون در روابط ایران, عثمانی و ترکیه. فصلنامه گنجینه اسناد(1385)

6-نگاهی به آموزش علوم آرشیوی در جهان و ایران. فصلنامه گنجینه اسناد / مجموعه مقالات همایش علمی آرشیو، کتابخانه و موزه(وجوه اشتراک و افتراق) (1386)

7- ارزشیابی و انتقال اسناد الکترونیک به آرشیو ملی در مالزی. مجله الکترونیکی شیرازه(1387)

8-آرشیو ملی ایران. کتاب ماه کلیات(1387)

9- ضرورت نگاه علمی به«شیراز، سومین حرم اهل بیت(ع)». فصلنامه فرهنگ فارس/ فصلنامه فارس شناخت «ویژه کنگره سرداران و 14600 شهید استان فارس»(1389)

10-ضرورت انتقال فرهنگ ایثار. فصلنامه فرهنگ فارس«ویژه ادبیات پایداری»(1389)

11- ظرفيت ارتباطات سنتي براي توسعه فارس. فصلنامه فرهنگ فارس «ويژه رسانه» (1390)