مدیرعامل

کتاب

1-صفی پور، علی اکبر. مجموعه مقالات کنگره بزرگ زندیه(دوره دو جلدی. با همكاري دکتر محمدعلی رنجبر . شيراز : بنیاد فارس شناسی(1389)

2-تصحیح دره الانوار حسنی(دوره سه جلدی). با همكاري پرتو پروین. شيراز: بنیاد فارس شناسی.(1389)

3- (1389). چکیده مقالات همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول. شيراز: بنیاد فارس شناسی.

4- مجموعه مقالات همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول(دوره دو جلدی). شيراز: بنیاد فارس شناسی.(1390)

5- مجموعه مقالات کنگره بین المللی استاد میرزا احمد نی ریزی(دوره دو جلدی). با همکاری دکتر منصور طبیعی. شيراز: بنیاد فارس شناسی.(1390)

6- گزیده آثار احمد نی ریزی. با همکاری دکتر منصور طبیعی. شيراز: بنیاد فارس شناسی.(1390)

7-بوستان پارسي مجموعه مقالات نقد كتاب فارس. شيراز: بنياد فارس شناسي. (1390)