مدیرعامل

داوری پايان نامه‌ها

1-ایمانی، علی (1389). اقتصاد ایران در دوره زندیه. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب.

2-زارعیان،سید مجید (1389). تاریخچه اندیشه جمهوری در ایران( از زمان مشروطیت تا دولت مصدق). پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب.

3-ذاکری، سکینه (1389). فعالیت فرهنگی زنان در دوره پهلوی اول. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب.

4-مقدس، محمودرضا (1389). نقش نمایندگان فارس در تحولات سیاسی اجتماعی از سال 1330-1320. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب.

5-صحرانورد، عذرا (1390). بررسی تحولات بانکداری ایران از سال های 1304-1320 ه.ش. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب.

6-درویشی، عبداله (1390). تجارت خلیج فارس در عصر ناصری. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب.

7-پدرام، محمدجواد(1390). بررسی مذهب شیوخ صفوی از شیخ صفی الدین اردبیلی تا رسمی شدن مذهب تشیع اثنی عشری. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب.