مدیرعامل

 سمت‌های اجرايی

-  کارشناس برنامه ریزی و بررسی اسناد و مدارک آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 

- سرپرست گروه های تنظیم و توصیف اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

- رئیس اداره حفظ و نگه داری اسناد و خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

- سرپرست اداره کل تنظیم و پردازش اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

- معاون اداره کل شناسایی و فراهم آوری اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

- مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

- مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بنیاد فارس شناسی

- قائم مقام انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان فارس

- معاون پژوهش، برنامه ريزي و فناوري سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی ایران

- عضویت در کمیته ها و مجامع تخصصی

- عضو کمیته تخصصی اسناد و آثار فرهنگی شهدا و ایثارگران

- عضو و رئیس هیئت مدیره بنیاد فارس شناسی

- عضو کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس

- دبیر همایش بین المللی بزرگداشت یاد روز حافظ1388

- عضو کمیته استاندارد سازی اسناد دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

- رئیس کمیته تالیف و تدوین آثار یادواره شهدای شهرستان شیراز

- عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز

- دبیر همایش روز جهانی شعر

- دبیر همایش بین المللی بزرگداشت یادروز سعدی1389

- دبیر علمی همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول

- دبیر همایش بین المللی بزرگداشت یاد روزحافظ1389

- دبیر علمی کنگره بین المللی استاد میرزا احمد نی ریزی 1390

- دبیر ستاد همایش بین المللی بزرگداشت یادروز سعدی1390

- عضو کارگروه تخصصی کاهش تصدی های دولت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی

- عضو کمیسیون تحول اداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی

- هيات تحريريه مجلات

- فصلنامه فارس شناخت/ مدیر مسئول، سردبیر و عضو هیات تحریریه

- فصلنامه فرهنگ فارس/ عضو هیات تحریریه