مدیرعامل

فعاليت‌های آموزشی

2-1. تدريس دوروس دوره كارشناسي ارشد رشته مطالعات آرشيوي دانشگاه تهران از ابتدای راه اندازی این رشته
2-2. تدریس دوره آموزشی اصول و روش‌های ایجاد آرشیو فنی
2-3. تدریس درس اسناد الکترونیکی
2.4تدریس دوره های آموزشی کوتاه مدت در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران