مدیرعامل بنیاد رودکی

نام: مهدی

نام خانوادگی: افضلی

سمت: مدیرعامل 

تاریخ انتصاب: 1398/7/2

تلفن تماس: 66731502